HRAM-208 Tủ hiện thị phụ cho dòng tủ HCP-1024 (2 Sản phẩm)