HSGM-1004 Module 4 ngõ ra Chuông/còi cho dòng tủ HCP (3 Sản phẩm)