HCVR-3-R Trung tâm điều khiển xả khí 1 vùng (1 Sản phẩm)