HCVR-AB Board ngõ ra cấp tiểm thường hở cho dòng tủ HCVR-3 (2 Sản phẩm)