HCVR-SDU Bảng hiện thị phụ cho dòng tủ HCVR-3 (2 Sản phẩm)