Thống kê về PCCC tại Hoa Kỳ giai đoạn 1986 - 2018

Thống kê về PCCC tại Hoa Kỳ giai đoạn 1986 - 2018

23:10 - 06/09/2020

Hoa Kỳ là quốc gia phát triển, sớm dành sự quan tâm đặc biệt dành cho công tác PCCC từ những năm 1700 và hiện là một trong các nước có lực lượng PCCC lớn mạnh nhất thế giới. Bài viết giúp người đọc có thông tin tổng quan về tổ chức lực lượng, phương tiện và tình hình cháy gây thiệt hại lớn tại Hoa Kỳ trong giai đoạn từ năm 1986 đến 2018.

Thông tin doanh nghiệp
Thông tin sản phẩm được cá nhân hóa

Theo khảo sát của Hiệp hội PCCC quốc gia (NFPA), năm 2018, số người làm công tác PCCC tại Hoa Kỳ là khoảng 1.115.000 người, bao gồm 370.000 chiến sĩ PCCC chuyên nghiệp (khoảng 33%) và 745.000 người chữa cháy tình nguyện (khoảng 67%); chỉ đứng sau Trung Quốc (khoảng 7,6 triệu người) và Nga (khoảng 1,2 triệu người). Người chữa cháy tình nguyện của Hoa Kỳ dành thời gian cá nhân để hỗ trợ các sở PCCC hoàn toàn miễn phí (thông thường khi không phải làm công việc chính được trả lương), được huấn luyện nghiệp vụ, làm việc theo ca trực và/hoặc nhận lệnh triệu tập chữa cháy khi đang ở nhà hoặc ở nơi làm việc.

(Chiến sĩ PCCC chuyên nghiệp được đề cập tại bài viết bao gồm toàn bộ nhân sự phụ trách các nhiệm vụ khác nhau tại các Sở PCCC địa phương như: chữa cháy, phòng cháy, hành chính,.. và không bao gồm nhân sự làm việc tại các cơ quan PCCC cấp bang và liên bang cũng như các đơn vị chữa cháy tư nhân).

Tính đến năm 2018, Hoa Kỳ có 29.705 sở PCCC với 57.500 trạm chữa cháy ứng phó khẩn cấp, trong đó có 3.009 sở PCCC chuyên nghiệp (chiếm khoảng 10%), 19.122 sở chữa cháy tình nguyện (chiếm 64%) và 7.574 sở PCCC kết hợp tuyển dụng cả chiến sĩ PCCC chuyên nghiệp và người chữa cháy tình nguyện (chiếm 26%). Trong các sở PCCC này, có 38% không có chức năng hỗ trợ y tế khẩn cấp, 45% chỉ thực hiện các hoạt động sơ cứu cơ bản và 17% cung ứng các hoạt động y tế chuyên sâu.

Trong giai đoạn từ năm 1986 đến 2018, số lượng sở PCCC chuyên nghiệp hoặc gần như chuyên nghiệp (là các sở PCCC kết hợp có nhân sự hầu hết là chiến sĩ chuyên nghiệp) đã tăng từ 3.043 sở năm 1986 lên 5.377 sở năm 2018 (tăng 77%); trong khi đó số lượng sở chữa cháy tình nguyện hoặc sở PCCC gần như tình nguyện (là các sở PCCC kết hợp có nhân sự chủ yếu là người chữa cháy tình nguyện) giảm từ 26.797 sở năm 1986 xuống 24.328 sở năm 2018 (giảm 9%).

Nguồn: Canhsatpccc.gov.vn