RPQ-ABW Trung tâm báo cháy thường 25, 30, 40, 45, 50 kênh (1 Sản phẩm)