Nội dung thay đổi trong QC 06:2021/BXD với QC 06:2020/BXD

Nội dung thay đổi trong QC 06:2021/BXD với QC 06:2020/BXD

00:09 - 16/08/2021

QCVN 06:2020/BXD do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

Hướng dẫn cập nhật phần mềm trung tâm báo cháy địa chỉ Firenet Hochiki
Công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy
Thống kê về PCCC tại Hoa Kỳ giai đoạn 1986 - 2018
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin sản phẩm được cá nhân hóa

QCVN 06:2020/BXD do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Bộ xây dựng đã ban hành QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình kèm theo thông tư số 02/2021/TT-BXD.

Trong đó có các nội dung thay đổi so với QC 06:2020/BXD như sau:

  1. Đề cập rõ hơn cách tính chiều cao phòng cháy và chữa cháy (PCCC) của nhà và sửa đổi một số quy định sử dụng tiêu chí chiều cao nhà thành tiêu chí chiều cao PCCC.
  2. Làm rõ khái niệm “hành lang bên” (là hành lang ở một phía có thông gió với bên ngoài, không bị chắn liên tục theo chiều dài, với chiều cao thông thủy tính từ đỉnh của tường chắn ở mép hành lang lên phía trên không nhỏ hơn 1,2 m).
  3. Bổ sung thêm chú thích đối với một số nội dung: Nhà chung cư; cách xác định nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng chính; tầng hầm; một số yêu cầu riêng với nhóm nhà F1.3; van ngăn cháy loại thường mở…
  4. Bổ sung thêm nội dung tính tổng số bồn, bể cho chữa cháy trong một mạng ống dành cho cấp nước ngoài nhà nhưng không áp dụng cho công trình riêng lẻ (Điều 5.1.5.6).
  5. Sửa đổi một số nội dung trong Bảng 11 – Số tia phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu đối với hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà.
  6. Bổ sung tiêu chí chiều cao thay vì khối tích của nhà F5 hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C để tính toán công suất máy bơm và lượng nước dự trữ cho chữa cháy.
  7. Bổ sung Điều “A.3 Các quy định đối với nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.3 (nhà chung cư) có chiều cao PCCC từ 75m đến 150m” vào Phụ lục A.
  8. Sửa đổi một số thuật ngữ, lỗi chính tả, lỗi chế bản ở QCVN 06:2020/BXD.